ALGEMENE VOORWAARDEN

Samen voor het onderwijs

Flexwijs vindt dat algemene voorwaarden er zijn om te helpen. Dus duidelijke tekst zonder financiële addertjes onder het gras.

Algemene voorwaarden Flexwijs

Versie 23.1

Artikel 1: Algemeen

Flexwijs is specialistisch wervingspartner voor het onderwijs. Wij zijn gevestigd op de Zorgcampus Breda. Het adres is Erasmusweg 34, 4834 AA Breda. Ons KvK-nummer is 20169642. Wij helpen scholen bij het vinden en aanstellen van nieuwe collega’s voor tijdelijke en vaste functies, zowel op incidentele basis als in projectmatige vorm waarbij wij de volledige werving verzorgen.

Dit betreffen zowel lesgevende als ondersteunende en leidinggevende functies binnen het onderwijs in de breedste zin van het woord (o.m. leraren, onderwijsondersteunend personeel, teamleiders, orthopedagogen, intern begeleiders en staffuncties). Ook bieden wij training en advies aan scholen over het optimaliseren van hun wervingsprocessen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten aangaande onze dienstverlening. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Deze is altijd terug te vinden via https://www.flexwijs.nl/algemene-voorwaarden/. Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar algemenevoorwaarden@flexwijs.nl of te bellen naar 076-5428436.

Artikel 2: Tarieven

Flexwijs werkt met vaste tarieven voor haar dienstverlening. Deze zijn gebaseerd op de financiële parameters zoals deze zijn vastgelegd in de geldende onderwijs cao. Indien er onverhoopt sprake is van een maatwerktarief geldt deze alleen voor de specifieke onderliggende opdracht en niet voor eventuele toekomstige aanvragen.

Artikel 3: Overeenkomst en dienstverlening

Een overeenkomst komt tot stand na mondeling of schriftelijk akkoord van een vertegenwoordiger van uw organisatie. Deze wordt vervolgens schriftelijk bevestigd middels het toesturen van de overeenkomst door Flexwijs. Na het initiële mondelinge of schriftelijke akkoord is het niet meer mogelijk om aanpassingen door te voeren wanneer deze nadelige invloed hebben op zaken als bijvoorbeeld de oorspronkelijk overeengekomen looptijd, omvang en/of inhoud van de opdracht. Mocht dit toch het geval zijn, is opdrachtgever gebonden aan het voldoen van de financiële verplichtingen volgend uit de initiële overeenkomst.

In de schriftelijke overeenkomst kunnen naast de algemeen geldende afspraken tevens aanvullende bepalingen van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u kiest voor de wervingsvariant Zeker Werven. Omdat hierbij geen overeenkomst wordt opgesteld wordt in de factuur verwezen naar de algemene voorwaarden voor nadere toelichting over de aanvullende bepaling aangaande de proeftijdgarantie. Hierbij geldt dat indien de samenwerking met de desbetreffende medewerker binnen 1 maand wordt beëindigd u 50% van de wervingsvergoeding retour ontvangt. Deze opzegging dient uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de samenwerking schriftelijk te worden doorgegeven door u en uw medewerker aan administratie@flexwijs.nl.

Artikel 4: Facturering en betaling

Facturen die u van ons ontvangt dienen altijd binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Mocht u vragen hebben over een factuur aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar administratie@flexwijs.nl of te bellen naar 076-5428436. Correctieverzoeken aangaande ontvangen facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk en voorzien van een duidelijke onderbouwing te zijn ingediend bij Flexwijs. Indien deze na 30 dagen worden ingediend is het verzoek niet ontvankelijk en dient u de factuur volledig te voldoen.

Wanneer wij een betaling nog niet hebben ontvangen zullen wij een herinnering sturen. Indien wij 14 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering nog steeds geen betaling hebben ontvangen wordt een tweede betalingsherinnering verzonden met een verzuimboete van 10% van het factuurbedrag. Bij iedere volgende herinnering, welke om de 14 dagen wordt verzonden, wordt de verzuimboete verhoogt met 10%. Op dat moment heeft Flexwijs ook het recht om de nakoming van deze overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten met uw organisatie op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om een verzuimboete te laten verrekenen met toekomstige facturen.

Artikel 5: Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

Indien er naar het oordeel van Flexwijs gegronde redenen bestaan om te vrezen dat uw organisatie haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen heeft Flexwijs het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Op dat moment bent u verplicht om gedurende een periode van 3 maanden de financiële verantwoordelijkheden voortvloeiend uit deze overeenkomst te voldoen aan Flexwijs. Indien er sprake is van enige vorm van overmacht aangaande omstandigheden die buiten de macht liggen van Flexwijs, heeft Flexwijs het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. In dergelijke situaties kan er geen schade worden verhaald op Flexwijs.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsverhoudingen tussen Flexwijs en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen partijen naar aanleiding van een Overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Flexwijs om de Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

“Een fijne samenwerking: betrokken, open en eerlijk.”

Jeroen, leraar Techniek in het Speciaal Onderwijs