ALGEMENE VOORWAARDEN

Samen voor het onderwijs

Flexwijs vindt dat algemene voorwaarden er zijn om te helpen. Dus duidelijke tekst zonder financiële addertjes onder het gras.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Flexwijs B.V., hierna te noemen “Flexwijs” en een derde, hierna te noemen “wederpartij”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, waarbij eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen.

2.
Rechtsverhoudingen zoals bedoeld in lid 1 omvatten (doch zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot) overeenkomsten tot levering van diensten binnen de onderwijssector of andere onderwijssector gebonden rechtsverhoudingen.

3.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen. Wijzigingen binden Flexwijs slechts voor zover deze zijn gedaan door rechtsgeldige vertegenwoordigers van Flexwijs.

4.
Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zullen partijen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomst

1.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldend voor de daarin vermelde periode. Een overeenkomst komt pas tot stand door (schriftelijke) acceptatie door Flexwijs en/of door uitvoering van de betreffende overeenkomst door Flexwijs na (mondeling) akkoord van een vertegenwoordiger van de wederpartij.

2.
Indien de opdracht mondeling wordt gegeven en met spoed dient te worden uitgevoerd gelden tot het moment van schriftelijke bevestiging de standaardtarieven van Flexwijs. Deze tarieven zijn vastgesteld op basis van kwalificaties en ervaring en zijn te allen tijde op te vragen bij het management van Flexwijs.

Artikel 3: Prijzen

1.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief reiskosten en administratiekosten. De reiskosten worden, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van werkelijke kilometers. De prijs per kilometer bedraagt €0,28. De administratiekosten bedragen 0,5% van het factuurbedrag aan uren met een maximum van €37,50. De btw wordt over de hoofdsom berekend.

2.
De in offertes, contracten en/of opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals maar niet beperkt tot loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en/of andere heffingen van overheidswege.

3.
Alle uren die een medewerker aanwezig is bij de wederpartij worden in rekening gebracht.

4.
Tijdens de looptijd van het contract is Flexwijs B.V. gerechtigd de tarieven aan te passen indien de kosten van de arbeid stijgen als gevolg van:

a) Wijzigingen van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgevende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
b) Wijzigingen in of tengevolge van wet- en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en/of regelgeving of enig ander algemeen verbindend voorschrift;
c) Een verplichte (eenmalige) uitkering of loonsverhoging (al dan niet periodiek) vanwege eerder genoemde wijzigingen.

Artikel 4: Overname personeel

Medewerkers van Flexwijs die door de wederpartij zijn ingehuurd kunnen, wanneer beide partijen akkoord zijn, een arbeidsovereenkomst aangaan als aan de volgende eisen is voldaan:

a) Medewerker heeft minimaal 750 klokuur gewerkt bij deze wederpartij op de desbetreffende werklocatie;
b) Indien er sprake is van minder dan 750 gewerkte klokuur bij de wederpartij, dient de wederpartij de uren die de betreffende medewerker minder dan 750 uur gewerkt heeft te voldoen aan Flexwijs, vermeerderd met de overeengekomen afkoopsom en administratiekosten. De overeen te komen afkoopsom en toepasselijke administratiekosten worden per individueel geval vastgesteld door Flexwijs .
c) De afkoopsom van een medewerker van Flexwijs staat standaard gelijk aan drie maandsalarissen.

De wederpartij dient eerst het management van Flexwijs schriftelijk te benaderen alvorens de betreffende medewerker wordt benaderd.

Artikel 5: Dienstverlening en inzet

1.
Flexwijs levert te allen tijde personeel dat de beschikking heeft over de juiste diploma´s en bevoegdheden, dan wel dat in de laatste stadium zit van de afronding van zijn/haar opleiding, en betrokken is met de doelgroep en de inhoud van de specifieke functie, tenzij nadrukkelijk, specifiek en schriftelijk anders is overlegt en overeengekomen.

2.
Alle medewerkers van Flexwijs zijn in het bezit van positieve ‘Verklaringen Omtrent het Gedrag’.

3.
Alle medewerkers van Flexwijs hebben een geheimhoudingplicht over inhoudelijkheden rondom leerlingen/studenten en de onderwijsinstelling in het algemeen.

4.
De wederpartij zal zich ten aanzien van een werknemer van Flexwijs gedragen op eenzelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij jegens zijn eigen werknemers is gehouden.

5.
Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om een werknemer van Flexwijs aan derden ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

Artikel 6: Openbare uitingen

Het vermelden van de naam Flexwijs in bladen, folders of andere publieke uitingen kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie. Flexwijs zal zonder toestemming geen naamsvermelding doen van onderwijsinstelling of het samenwerken met opdrachtgever op internet publiceren dan wel op welke wijze dan ook tentoonspreiden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.
Flexwijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gevolgschade en vertragingsschade. Indien en voor zover er sprake is van enige directe schade is Flexwijs slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van Flexwijs en/of haar werknemers.

2.
De wederpartij vrijwaart Flexwijs voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Flexwijs mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schades en kosten voor rekening van de wederpartij komen. Indien Flexwijs – ondanks het voorgaande – door een derde aansprakelijk wordt gesteld en tot betaling is overgegaan, heeft Flexwijs voor het door haar voldane bedrag, vermeerderd met kosten, regres op de wederpartij.

3.
Enig recht op schadevergoeding vervalt indien de wederpartij niet tijdig (uiterlijk drie maanden nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken) schriftelijk en met redenen omkleed bij Flexwijs terzake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na de constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.

Artikel 8: Schade

Eventuele geleden schade die zich voordoet met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden zullen in rekening gebracht worden bij de wederpartij en door haar binnen 14 dagen nadien worden voldaan. Hieronder vallen tenminste, doch niet uitsluitend, de volgende zaken: brillen, kleding en horloges.

Artikel 9: Betaling

1.
Betaling dient te geschieden in euro, zonder enig recht op opschorting en/of verrekening door bijschrijving op een door Flexwijs aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Betaling volgt na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.
Indien de wederpartij niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Flexwijs heeft het recht, de nakoming van haar verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd haar overige rechten.

3.
Blijft de wederpartij in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt zij aan Flexwijs van rechtswege een boeterente gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 4, berekend over het niet betaalde bedrag, welke boeterente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, alles exclusief omzetbelasting.

4.
De administratie van Flexwijs strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen de wederpartij aan Flexwijs is verschuldigd, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 10: Einde van de overeenkomst/opschorting

1.
Indien er naar het oordeel van Flexwijs gegronde redenen bestaan om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen, is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Flexwijs terstond genoegzame, in de door Flexwijs gewenste vorm, zekerheid, waaronder ook wordt verstaan het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten, te stellen voor de volledige nakoming van de (betalings-)verplichtingen. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, is Flexwijs gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst te ontbinden.

2.
Indien er sprake is van overmacht is Flexwijs gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de enige overeenkomst met de wederpartij op te schorten. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Flexwijs die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Met overmacht word ook bedoeld het plotseling overlijden van medewerker dan wel sterfgeval in eerste graad van medewerker of ziekte. In deze gevallen kunnen eventuele schade en of extra kosten niet worden verhaald op Flexwijs. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan twee maanden is Flexwijs gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.
Indien de wederpartij niet (tijdig) aan haar verplichtingen voldoet heeft Flexwijs het recht om haar dienstverlening op te schorten. De wederpartij is alsdan in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Flexwijs gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schrifteljke verklaring te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Flexwijs geleden schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, kosten en renten.

4.
Onverminderd het voorgaande is Flexwijs gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden in de volgende gevallen:
a) De wederpartij vraagt surseance van betaling aan;
b) De wederpartij vraagt haar eigen faillissement aan en/of wordt in staat van faillissement verklaard;
c) De wederpartij legt haar organisatie stil;
d) De wederpartij liquideert haar organisatie;
e) Op (een aanzienlijk deel van) de activa van de wederpartij wordt beslag gelegd.

5.
Indien de wederpartij om welke reden dan ook voortijdig een afgesloten overeenkomst wil beëindigen dient zij tijdig, doch uiterlijk 2 maanden van te voren, contact op te nemen met Flexwijs. Indien er meer dan 2 maanden resteren tot aan het eind van de overeenkomst dient wederpartij gedurende een periode van 2 maanden de inzet van de desbetreffende medewerker te vergoeden. Indien er minder dan 2 maanden resteren tot aan het eind van de overeenkomst dient wederpartij de inzet van de desbetreffende medewerker gedurende de volledige periode te vergoeden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Flexwijs en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Flexwijs en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.

“Een fijne samenwerking: betrokken, open en eerlijk.”

Jeroen, leraar Techniek in het Speciaal Onderwijs