ALGEMENE VOORWAARDEN

Samen voor het onderwijs

Flexwijs vindt dat algemene voorwaarden er zijn om te helpen. Dus duidelijke tekst zonder financiële addertjes onder het gras.

Algemene voorwaarden Flexwijs

Versie 22.2

Artikel 1: Algemeen

Flexwijs levert personeelsdiensten voor het onderwijs. Wij zijn gevestigd op de Zorgcampus Breda. Het adres is Erasmusweg 34, 4834 AA Breda. Ons KvK-nummer is 20169642. Wij helpen scholen bij het vinden en aanstellen van nieuwe collega’s voor tijdelijke en vaste functies door middel werving en selectie en overige diensten en activiteiten (o.m. detachering, payrolling, transitiebemiddeling, advisering, organisatie van bijeenkomsten en evenementen). Dit betreffen zowel lesgevende als ondersteunende en leidinggevende functies binnen het onderwijs in de breedste zin van het woord (o.m. leraren, onderwijsondersteunend personeel, teamleiders, orthopedagogen, intern begeleiders en staffuncties).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten aangaande onze dienstverlening. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Deze is altijd terug te vinden via https://www.flexwijs.nl/algemene-voorwaarden/. Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar algemenevoorwaarden@flexwijs.nl of te bellen naar 076-5428436.

Artikel 2: Overzicht varianten, tarieven en aanvullende bepalingen

Flexwijs werkt conform het Vijf Varianten Model. Het doel hiervan is om scholen meer opties te bieden in termen van tariefstelling, opzegtermijn, begeleiding, ziekterisico en overnamebepalingen. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk al naar gelang de aanleiding, de inhoud en het toekomstperspectief van een onderwijsvacature waardoor scholen blijvend geld besparen op zowel tijdelijke inhuur als reguliere werving. De tarieven en aanvullende bepalingen aangaande de verschillende varianten zijn altijd in te zien via https://www.flexwijs.nl/keuzehulp/. Er is een gebruikersaccount nodig om in te loggen in de keuzehulp. Deze is aan te vragen bij Flexwijs via de bij u bekende contactpersoon.

Voor ieder onderwijsniveau werken wij met vaste tarieven welke zijn gebaseerd op de financiële parameters zoals deze zijn vastgelegd in de geldende onderwijs cao. Indien er onverhoopt sprake is van een maatwerktarief geldt deze alleen voor de specifieke onderliggende opdracht en niet voor eventuele toekomstige aanvragen. De aanvullende bepalingen zijn voor iedere opdrachtgever hetzelfde, ongeacht het onderwijsniveau of de geldende onderwijs cao. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de keuzehulp genoemde tarieven. Dit is mede ingegeven doordat er altijd rekening moet worden gehouden met mogelijke aanpassingen als gevolg van ontwikkelingen binnen een geldende onderwijs cao of aan de arbeidsmarkt gerelateerde wet- en regelgeving of andersoortige kostenstijgingen.

Artikel 3: Overeenkomst en dienstverlening

Een overeenkomst komt tot stand na mondeling of schriftelijk akkoord van een vertegenwoordiger van uw organisatie. Deze wordt vervolgens schriftelijk bevestigd middels het toesturen van de overeenkomst door Flexwijs. Na het initiële mondelinge of schriftelijke akkoord is het niet meer mogelijk om aanpassingen door te voeren wanneer deze nadelige invloed hebben op zaken als bijvoorbeeld de oorspronkelijk overeengekomen looptijd, omvang en/of inhoud van de opdracht. Mocht dit toch het geval zijn, is opdrachtgever gebonden aan het voldoen van de financiële verplichtingen volgend uit de initiële overeenkomst.

In de schriftelijke overeenkomst zijn, naast afspraken specifiek geldend in het kader van de inzet van de desbetreffende medewerker en algemeen geldende bepalingen, tevens aanvullende bepalingen van toepassing welke specifiek gelden voor de overeengekomen variant. Uitzondering hierop vormt de aanvullende bepaling geldend voor de variant Zeker Werven. Omdat hierbij geen overeenkomst wordt opgesteld wordt in de factuur verwezen naar de algemene voorwaarden voor nadere toelichting over de aanvullende bepaling aangaande de proeftijdgarantie. Hierbij geldt dat indien de samenwerking met de desbetreffende medewerker binnen 1 maand wordt beëindigd u 50% van de wervingsvergoeding retour ontvangt. Deze opzegging dient uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de samenwerking schriftelijk te worden doorgegeven door u en uw medewerker aan administratie@flexwijs.nl.

Artikel 4: Tijdens de dienstbetrekking

Wij verwachten en vragen van uw organisatie dat een medewerker van Flexwijs net zo wordt behandeld als iedere andere medewerker binnen uw organisatie. Dit betreft onder meer de wijze van inwerken en begeleiding, alsmede het vaststellen van werktijden/lesrooster en het faciliteren van werkgerelateerde zaken als bijvoorbeeld een goed uitgeruste werkplek, inlogcodes, sleutels, toegang tot algemene voorzieningen en betrokkenheid bij buitenschoolse activiteiten met collega’s en/of leerlingen/studenten.

Eventuele materiële of immateriële schade die zich voordoet tijdens de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze overeenkomst is conform de inlenersaansprakelijkheid altijd voor rekening van uw organisatie, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Flexwijs en/of haar medewerkers. Dit geldt ook voor alle aanspraken van derden richting Flexwijs en/of haar medewerkers. Wanneer wij hier toch aansprakelijk voor worden gesteld worden alle hieraan gerelateerde kosten in rekening gebracht bij uw organisatie. Mocht er bij schade sprake zijn van opzet en/of grove schuld van Flexwijs en/of haar medewerkers dient u zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na de einddatum van de overeenkomst, een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen voorzien van een duidelijke onderbouwing van de aanleiding en de geleden schade. Wij zullen vervolgens binnen 1 maand contact met u opnemen over de verdere afhandeling van het schadeverzoek.

Artikel 5: Facturering en betaling

Facturen die u van ons ontvangt dienen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Mocht u vragen hebben over een factuur aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar administratie@flexwijs.nl of te bellen naar 076-5428436. Correctieverzoeken aangaande ontvangen facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk en voorzien van een duidelijke onderbouwing te zijn ingediend bij Flexwijs. Indien deze na 30 dagen worden ingediend is het verzoek niet ontvankelijk en dient u de factuur volledig te voldoen.

Wanneer wij een betaling nog niet hebben ontvangen zullen wij een herinnering sturen. Indien wij 14 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering nog steeds geen betaling hebben ontvangen wordt een tweede betalingsherinnering verzonden met een verzuimboete van 10% van het factuurbedrag. Bij iedere volgende herinnering, welke om de 14 dagen wordt verzonden, wordt de verzuimboete verhoogt met 10%. Op dat moment heeft Flexwijs ook het recht om de nakoming van deze overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten met uw organisatie op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om een verzuimboete te laten verrekenen met toekomstige facturen.

Artikel 6: Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

Indien er naar het oordeel van Flexwijs gegronde redenen bestaan om te vrezen dat uw organisatie haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen heeft Flexwijs het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Op dat moment bent u verplicht om gedurende een periode van 3 maanden de financiële verantwoordelijkheden voortvloeiend uit deze overeenkomst te voldoen aan Flexwijs. Indien er sprake is van enige vorm van overmacht aangaande omstandigheden die buiten de macht liggen van Flexwijs, heeft Flexwijs het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. In dergelijke situaties kan er geen schade worden verhaald op Flexwijs.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsverhoudingen tussen Flexwijs en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen partijen naar aanleiding van een Overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Flexwijs om de Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

“Een fijne samenwerking: betrokken, open en eerlijk.”

Jeroen, leraar Techniek in het Speciaal Onderwijs